مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه

بهداشت كار - طب کار عوامل زیان آور - سلامت شغلی - بهداشت شغلی

مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه - شرح وظایف 89

واحد مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه
مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه بهداشت كار - طب کار عوامل زیان آور - سلامت شغلی - بهداشت شغلی

شرح وظایف 89

شماره : 284

تاريخ : 15/1/1389

بسمه تعالي

مديريت محترم شركت :

    احتراماً در راستاي شرح وظايف مسؤلين بهداشت حرفه اي كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار با توجه به آيين نامه موارد ذيل  بطور مکتوب تدوين و ضمن نگهداری سوابق ، یک نسخه از آنرا به مركز بهداشت ارسال نماييد (در صورتيكه بنا به دلايلي مسئول بهداشت حرفه اي با شركت قطع رابطه نمايد لازم است گزارش فعاليت هاي انجام شده و پايان كار آنرا با ذكر علت به مركز بهداشت ارسال داريد)لازم به تذكر است كه اساس صدور تاييديه مجدد مسئولين مربوطه منوط به انجام فعاليت هاي ذيل بوده و مسئوليت حسن اجراي ضوابط مندرج در اين نامه بعهده كارفرما مي باشد .

1- تدوین خط مشی بهداشت حرفه ای و تایید آن توسط بالاترین رده مدیریت ، بگونه ای که در آن موارد ذیل رعایت شده باشد.( در صورتيكه قبلا ارسال و تاييد شده باشد نياز به ارسال مجدد نيست مگر ويرايش جديد آن)

 اهداف بهداشت حرفه ای و تعهد به بهبود عملکرد بهداشت حرفه ای به روشنی مورد تاکید قرار گرفته باشد. -رعایت الزامات قانونی – ارتقاء سطح آگاهي و رفتار بهداشتي کارکنان در راستای خط مشی – کاهش بیماریهای ناشي و مرتبط با كار – کاهش عوامل زیان آور- شناسايي خطرات ارزيابي و كنترل ريسك (حداكثر يك ماه پس از شروع به كار)

2- شناسايي خطرات ، ارزيابي و كنترل ريسك ها به همراه روش اجرایی آن

3- اهداف کلی و اختصاصی بهداشت حرفه ای در راستای خط مشی ، بر اساس رتبه بندی ریسک ها  مدون و برنامه هایی برای دستیابی به اهداف تعیین شده ، تدوین گردد. (حداكثر سه ماه پس از شروع به كار)

4- تهيه و ارسال برنامه حضور و فعاليت مسئول بهداشت حرفه اي كميته در كارخانه و مستند نمودن روزهاي حضور (حداكثر يك ماه پس از شروع به كار)

5- پيش بيني هزينه هاي بهداشتي سال مطابق آيين نامه اجرايي ماده 94 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بر اساس فرم پيشنهادي (حداكثر يك ماه پس از شروع بكار )و ارسال نتايج آن در پايان سال به مركز بهداشت .

6- شناسايي و تعيين اهداف اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار جهت استفاده از خدمات شركت هاي بهداشت حرفه اي

7- نظارت بر اندازه گيري عوامل زيان آور بر اساس اهداف از پيش تعيين شده با توجه به اصول و شرايط اندازه گيري و عوامل زيان آور بهمراه ارزيابي كارشناس و ارسال نتايج به مركز بهداشت در نيمه اول سال

8- اندازه گيري و ارزيابي شرايط ارگونومی توسط مسئول بهداشت حرفه اي كه دوره آموزشي اندازه گيري و ارزيابي ارگونومي را گذرانده اند (در صورتيكه مسئول بهداشت حرفه اي دوره مذكور را نگذرانده است اندازه گيري ازطريق شرکتهای خدمات بهداشت حرفه ای مجاز بانظارت مسئول بهداشت حرفه ای شركت انجام شود )

9- تهيه پيش نويس دستورالعمل معاينات كارگري (قبل از استخدام يا بدو شروع كار و دوره اي)براي  مشاغل موجود بر اساس نظريه طب زنز با همكاري پزشك متخصص طب كار يا پزشك عمومي دوره ديده طب كار ،پيش بيني تست هاي پايش بيولوژيک هر يك از مشاغل ، تعیین ارگانهای ویژه در معاینات بالینی انجام معاينات براي كليه كارگران اعم از قراردادي پاره وقت و روز مزد و.(براي انجام اين بند اندازه گيري عوامل زيان آور الزامي است )

10- انجام معاينات بهداشتي(قبل ازاستخدام يا بدو شروع بكار،دوره اي،اختصاصي)براي كليه كارگران، از طريق :

 الف) شرکتهای خدمات طب کار مجاز ب) عقد قرارداد با پزشك دوره ديده طب كار پس از دريافت تاييديه از اين مركز.(هر پزشك در طول سال فقط با يك كارخانه يا يك شركت طب كارمورد تاييد اين مركز مي تواند قرار داد داشته باشد.) تهيه خلاصه نتايج آن ، تكميل فرم بيماريابي3-111 و ارسال آنها تا تاريخ 28/12/89 به مركز بهداشت .

نكته : كارخانجات گروه شيميايي در سال مي بايستي دو بار معاينات بهداشتي را انجام دهند . و خلاصه نتایج آن نیز هر ششماه یک بار ارسال گردد. و شركت هايي كه طرح سيليكوزيس در آنها اجرا مي شود لازم است اصل فرم شماره 1 و 2 را به اين مركز ارسال نمايند.

11- تشكيل كميته حفاظت بطور ماهيانه با حضور اعضاء و در نظر گرفتن موارد ذیل :

استفاده از فرم پيشنهادي بررسي تصميمات جلسه قبلي و اتخاذ تصميمات جديد ومشخص نمودن مسئول پيگيري ، امضاي كليه صورتجلسات توسط حداقل 3نفر و مدير عامل ، ارسال آن حداکثر يک هفته پس از تشکيل

12- همكاري با مركز بهداشت جهت اجراي طرح سليكوزيس ، سروصدا ، روشنایی، ارگونومی، پروفايل ايمني شيميايي ، مديريت ايمني شيميايي و...

13- تعیین مشکلات بهداشتی که با مداخله آموزشی قابل کنترل است ، تدوین برنامه اجرایی ، (حداكثر يك ماه پس از شروع به كار) ، اجرای برنامه مدون شده در طول سال و ارائه نتایج اثر بخشی پایان هر سال

14- تهيه و ارسال ديسكت مقاله علمي با موضوع ترجيحا عوامل شيميايي ، هر شش ماه يك مقاله با گروه هدف پزشكان و كارشناسان بهداشت حرفه اي ( جهت ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان در وبلاگ بهداشت حرفه اي درج ميگردد )

15- طراحی و تهيه يك پمفلت آموزشي با موضوع  بهداشت حرفه  اي و تكثير و توزيع آن بين كارگران .

16- تهيه و ترجمه MSDS تمامي مواد شيميايي موجود در شركت ، آموزش و ابلاغ آن به كارگران .( در صورتيكه قبلا ارسال و تاييد شده باشد نياز به ارسال مجدد نيست مگر ويرايش جديد آن)

17- شركت در دوره های تكنيك های اندازه گیری عوامل شيميايي و ارائه كپي گواهينامه  آن به اين مركز .

18- شركت در كليه جلسات آموزشي و بازآموزي مربوطه در مركز بهداشت

19- تدوين فرايند وسايل حفاظت فردي به گونه اي كه موارد زير در آن رعايت گردد :

ليست وسايل مورد نياز تعداد كارگران مشمول استفاده تعداد مورد نياز در سال رعايت ماده 90 قانون كار- نحوه آموزش- برنامه نظارتي و.....

20- تدوين روش اجرایی آمادگی ومدیریت واکنش در مواقع اضطرای و اجرای حداقل یک مانور

21- تهيه دستورالعمل هاي بهداشتي براي هر يك از مشاغل و فرایند های کاری ، تصويب ، كميته حفاظت ، ابلاغ آن براي اجرا و ارزشيابي نتايج آن .

22- مبارزه با جوندگان و حشرات با رعايت دستورالعملهاي مربوطه  .

23- تهیه روش اجرایی ممیزی ادواری در خصوص بهداشت محیط کار و ارسال فصلی نتایج ممیزی به این مرکز ( شرکت های دارای گواهینامه OHSAS  18001 ارائه نتایج ممیزی داخلی و مراقبتی کفایت می کند.)

24- بررسي و تجزيه و تحليل معاينات ساليانه - عوامل زيان آور محيط كار و تهيه گزارش با در نظر گرفتن سالن يا قسمت ، شغل ، نوع عارضه ، سن ، جنس ، سابقه كار و مقايسه با 3 سال قبل و نتيجه گيري با هدف تعيين وضعيت پيشرفت يا توقف عوارض ناشي از كار در بين كارگران شركت .

25- بازديد هفتگي از محيط كار و تهيه گزارش كتبي و اعلام به مديريت وپيگيري تصميمات مديريت .

26- بررسی و ارزشیابی برنامه های اجرا شده و تعیین میزان نیل به خط مشی و اهداف تدوین شده .

27- ارائه آمار فصلي عملكرد ايستگاه امداد مطابق فرم هاي مربوطه ( شركت هاي زير 50 نفر )

28- ارائه آمار فصلي عملكرد خانه بهداشت كارگري مطابق فرم هاي مربوطه( شركت هاي بالاي 50 نفر )

29- آموزش مدير عامل نسبت به تكاليف قانوني كارفرما محترم نسبت به مواد فصل چهارم قانون كار خصوصا مواد 91 -93- 95 قانون كار در رابطه با شكايت كارگري

دکتر نظري                    رئيس مرکز بهداشت ساوه


موضوعات مرتبط: کلیات بهداشت حرفه ای ، قانون و آیین نامه

تاريخ : پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت۱۳۸۹ | 8:41 | نویسنده : واحد مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.