مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه

بهداشت كار - طب کار عوامل زیان آور - سلامت شغلی - بهداشت شغلی

مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه - جمع بندی نتایج اندازه گیری صدا وروشنایی بر اساس فرم

واحد مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه
مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه بهداشت كار - طب کار عوامل زیان آور - سلامت شغلی - بهداشت شغلی

جمع بندی نتایج اندازه گیری صدا وروشنایی بر اساس فرم

 

 

فرم جمع بندی گزارشات اندازه گیری صدا

 

نام کارخانه .....................................................ادرس ....................................................تعداد کل کارگران .....................سال .........................

نام شرکت اندازه گیری کننده ........................................

 

آنالیز نتایج اندازه گیری :

تعداد کارگاه اندازه گیری شده .........................................  

 

اندازه گیری بروش ایستگاه بندی :                                                  

-تعداد کارگاههای دارای صدای زیر 65 دسی بل ..............................

-تعداد کارگاههای دارای صدای مابین 65الی 85 دسی بل.........................

-تعداد کارگاههای دارای صدای بالای 85 دسی بل ................................

 

اندازه گیری بروش دوزیمتری :

-تعداد دوزیمتری های انجام شده ..........................مورد در ...............................کارگاه

-تعداد ایستگاه اندازه گیری شده بروش موضعی ..............مورد در ................کارگاه  

 

جدول شاخص های کنترلی صدا :

-تعداد کارگاههایی که از طریق حداقل یک روش فنی –مهندسی صدا حذف یا کنترل شده است

-تعداد کارگاههایی که از طریق روش های مدیریتی حفاظت شاغلین در برابر صدا انجام پذیرفت

-تعداد کارگاهها یی که شاغلین با روش استفاده از روشهای حفاظت شنوایی(گوشی ) کمک کنترل صدا انجام شده است

-تعداد کارگرانیکه با روش حفاظت شنوایی (گوشی)در برابر صدا کمک کنترلی  می شوند  

 

فرم جمع بندی گزارشات اندازه گیری روشنایی( عمومی وموضعی)

شرکت ...........................................        سال ..............

جدول جمع بندی گزارشات روشنایی عمومی (منظم ونامنظم )

                                                                                 بعد کارکنان  کارخانه

                                        موضوع

 

 

تعداد  کل کارگران

........نفر

تعداد کارگاه

تعداد کل کارگاه اندازه گیری شده

 

تعداد کارگاه سنجش روشنایی در حد مطلوب وتوصیه شده

 

 

تعداد کارگاه سنجش روشنایی معیوب یا نامطلوب بدلیل

 

 

 

رنگ وجنس نامناسب سطوح انعکاس

 

عدم تناسب منابع روشنایی با نوع کار

 

وضعیت نگهداری نامناسب منابع

 

عدم تناسب چیدمان وتوزیع غیر یکنواخت

 

درخشندگی مزاحم سطوح منابع وپنجره ها

 

تعداد کارگاه دارای روشنایی معیوب یا نامطلوب که  در انها اصلاحات صورت  گردیده به روش

 

**درصورتیکه اقدامات اصلاحی روشنایی در کارگاهها صورت گرفته است این ردیف تکمیل گردد

رنگ امیزی مناسب سطوح انعکاس

 

نصب منابع روشنایی متناسب وکافی

 

پاکیزگی منابع یا تعویض منابع ناسالم

 

اصلاح پیدمان وتوزیع یکنواخت تابش

 

رفع درخشندگی مزاحم سطوح

 

تعداد شاغلین در معرض روشنایی نامناسب  با توجه به اندازه گیری

 

تعداد شاغلین در معرض روشنایی مناسب با توجه به اندازه گیری

 

 

 

 

 

جدول جمع بندی گزارشات روشنایی موضعی (درصورت اندازه گیری درخشندگی به تفکیک در جدول زیر اعلام گردد)

تعداد کارگاههای مورد سنجش روشنایی موضعی

تعداد ایستگاههای مورد سنجش روشنایی موضعی

تعداد موارد ایستگاه سنجش مطلوب

تعداد موارد یا ایستگاه معیوب

تعداد موارد یا ایستگاه نامطلوب

تعداد شاغلین در معرض روشنایی  موضعی نامناسب

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی کارشناس تکمیل کننده                                                                                        تاریخ   وامضاء                                                                                                                                                         

 

 

 

نام ونام خانوادگی کارشناس  تکمیل کننده                                                                                             تاریخ وامضاء


موضوعات مرتبط: عوامل فیزیکی

تاريخ : سه شنبه ۱ دی۱۳۸۸ | 11:9 | نویسنده : واحد مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.